docuneeds white

Paano Mag-apply ng Calamity Loan Online sa Philippines Social Security System (SSS)

Kapag may biglaang kalamidad tulad ng bagyo, lindol, o pandemya, ang Philippines Social Security System (SSS) ay nag-aalok ng tulong pinansiyal sa pamamagitan ng kanilang calamity loan program. Sa pagtaas ng digitalisasyon at upang hikayatin ang social distancing, pinapayagan na ng SSS ang mga miyembro na mag-apply ng calamity loan online. Ang gabay na ito ay magtuturo sa iyo kung paano makakuha ng pinansiyal na tulong mula sa iyong tahanan.

Need help? Chat us now! Docuneeds Online Assistance Services is the solutions.

Bisitahin lang ang aming mga Facebook Pages na malapit sa inyo.

1. Suriin ang Iyong Eligibility

Bago mag-apply, siguruhing:

 • Ikaw ay rehistradong miyembro ng SSS.
 • Mayroon kang hindi bababa sa 36 buwanang kontribusyon, kung saan 6 dito ay dapat sa loob ng 12-buwang panahon bago ang aplikasyon.
 • Ikaw ay naninirahan sa lugar na idineklara ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) o ng pambansang pamahalaan bilang nasa ilalim ng state of calamity.
 • Wala kang anumang outstanding na utang sa SSS na overdue.

2. Ihanda ang Kinakailangang Dokumento

Karaniwan, kailangan mo ng:

 • SSS digitized ID o E-6 acknowledgement stub at isang (1) pangunahing ID, o dalawang (2) secondary IDs.
 • Patunay ng tirahan, tulad ng utility bill, na nagpapatunay na ikaw ay naninirahan sa lugar na idineklarang nasa state of calamity.

3. Mag-log in sa My.SSS Portal

Kung wala kang account, gumawa ng isa:

 • Bisitahin ang opisyal na website ng SSS.
 • Pumunta sa Member Login at piliin ang ‘Not yet registered in My.SSS?’.
 • Magbigay ng kinakailangang impormasyon at sundin ang mga tagubilin upang makalikha ng account.

4. Mag-access ng E-Services

Kapag naka-log in na:

 • Pumunta sa Services tab.
 • Piliin ang “Calamity Loan” mula sa drop-down menu.

5. Punan ang Application Form

 • Magbigay ng lahat ng kinakailangang detalye.
 • Rebyuhin ng maayos ang lahat ng impormasyon.
 • I-submit ang form.

6. Maghintay ng Email Notification

Pagkatapos mag-submit, makakatanggap ka ng email tungkol sa status ng iyong application.

7. Loan Disbursement

Kapag naaprubahan, ang halaga ng iyong loan ay ibabayad sa pamamagitan ng disbursement account na naka-enroll sa Bank Enrollment Module (BEM)

8. Pagbabayad

Ang calamity loan ay dapat bayaran sa loob ng 24 buwanang installment sa nominal na interest rate. Mahalaga na manatili sa oras sa iyong mga pagbabayad upang maiwasan ang mga penalty.

Mahalagang Tandaan: Laging mag-abang sa mga anunsyo mula sa SSS ukol sa availability ng calamity loans, lalo na sa panahon ng malalaking kalamidad. Hindi lahat ng kalamidad ay maaaring magkaroon ng available na calamity loan program.

Ang calamity loan na inaalok ng Philippines Social Security System ay isang mainam na inisyatibo upang magbigay ng tulong pinansiyal sa mga miyembro nito sa panahon ng pagsubok. Sa pamamagitan ng online platform, mas naging madali at mabilis ang proseso ng aplikasyon. Siguruhing kwalipikado ka at mayroong kumpletong mga dokumento para sa madaliang aplikasyon.

Share This Article

Unlock Your Digital Potential with Docuneeds

Your Partner for Innovative Web Design, Development, and Digital Solutions.Let’s Shape Your Online Success Story Together

At Docuneeds, we go beyond mere design and development – we curate immersive experiences that captivate your audience and resonate with your brand’s essence. Our innovative web design and development solutions are a fusion of creativity, cutting-edge technology, and a deep understanding of your unique goals. From visually stunning interfaces to seamless navigation, we ensure that every element is optimized to create a lasting impact on your visitors.

But we don’t stop there. As a comprehensive digital solutions provider, we offer more than just websites. We’re your strategic partner in all aspects of your online journey. From e-commerce solutions that streamline your sales process to sophisticated digital marketing strategies that expand your reach, our expertise spans the full spectrum of digital possibilities.

Imagine a future where your website not only represents your brand but becomes a powerful tool that drives growth and engagement. With Docuneeds, this future is within your grasp. Our team collaborates closely with you, transforming your vision into reality while infusing our creative insights to elevate it further. Your success story is our mission, and we’re committed to standing by your side every step of the way.

Together, we’ll shape a narrative that resonates with your target audience, fosters loyalty, and propels your business forward. We understand that no two journeys are alike, and that’s why our solutions are tailor-made to suit your unique requirements. Whether you’re a startup looking to make a splash or an established enterprise aiming to revamp your digital identity, Docuneeds has the expertise and dedication to deliver remarkable results.

So, are you ready to unlock your digital potential? Partner with Docuneeds today and embark on a transformative journey that will redefine your online presence. Let’s not just tell your story – let’s create an unforgettable digital saga together.

Want to Get Latest Update?